Offerte mobiele frituur aanvragen

Ontvang je graag een offerte voor onze mobiele frituur? Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk en we bezorgen je vrijblijvend een offerte.Verkoopsvoorwaarden:

 • De reservatie is pas geldig na het ontvangen van een bevestiging via mail of telefoon.
 • Binnen een aantal werkdagen nemen wij met u contact op om de details nog eens door te spreken.
 • 30 Volwassenen is het minumum aantal personen.
 • Online reservaties zijn enkel mogelijk indien u feest in ons werkgebied valt. Feest u buiten ons werkgebied en verwacht u meer dan 150 personen? Aarzel niet om ons te contacteren.
 • De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
 • De goederen of diensten worden geleverd op de afgespoken feestdatum.
 • De levering gebeurt op de vooraf afgesproken feestlocatie.
 • Prijzen op onze site zijn exclusief BTW.
 • De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren.
 • Eventuele klachten kan u tot 8 dagen na de feestdatum indienen via een aangetekend schrijven.
 • Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 10de dag na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 • Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een intrest op van 2% per maand.
 • Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 10 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 15% van het factuurbedrag met een minimum van 60€. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.
 • Alleen de handelsrechtbank van Turnhout is bevoegd in geval van betwisting.
 • Bij annulaties 1 maand voor de feestdatum worden geen kosten aangerekend. Bij annuleringen buiten deze termijn wordt er 200 € in rekening gebracht.
 • Kinderen: Kinderen onder de 3 jaar eten gratis! Aantal kinderen opnemen in het totaal aantal verwachte gasten.
 • Particulieren: Contante betaling van de factuur ter plaatse op het feest, een voorschot dient niet betaald te worden.
 • Bedrijven: Voor feesten met meer dan 200 gasten sturen wij u een voorschot factuur van 15% met een minumum van 200€. Eindfactuur is strikt betaalbaar, 30 dagen na factuurdatum.
Offerte mobiele frituur